องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กองโพน
อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านค้อน้อย - บ้านถ้ำตาลาว ตำบลกองโพน ำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๗๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กองโพน กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไหล่ธาตุ (คุ้มบ้านไหล่ธาตุน้อย)-บ้านดอนส้มโฮง (คุ้มบ้านดอนส้มโฮงน้อย) ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน บ้านไทรงาม ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กองโพน กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทรงาม-บ้านค้อ ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๗๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กองโพน กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสองห้อง-บ้านดอนส้มโฮง (คุ้มบ้านดอนส้มโฮงน้อย) ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 9 บ้านค้อน้อย ตำบลกองโพน สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 15.00 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๖ ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๕๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองไก่ป่า-บ้านไทรงาม (วัดบ้านหนองไก่ป่า) -ถนนลูกรังสายหนองพอกหินลาด ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ลูกบาศ์เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทช.๔๐๑๗ - บ้านไทรงาม (บ้านนาชุม-บ้านไทรงาม) ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จงัวหัวดอุบลราชธานี กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ลบ.ม ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสำราญ - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 10 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,400.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 46-001 สายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข 4017-บ้านค้อ ตำบลกองโพน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 470.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,820.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตซอล บ้านกองโพน หมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 9 บ้านค้อน้อย ตำบลกองโพน สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 15.00 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๕ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างตามโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านสองห้อง ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างตามโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายใน ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓,๒๔๕.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๒๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต.กองโพน กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านไหล่ธาตุ ตำบลกองโพน - หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนดู่ ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๒,๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๒๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายใน ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๓,๒๒๕.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๒๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ หน้าบ้านนายฟอม ศรีทัน -หอประปา (คุ้มนาชุมน้อย) ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ภายในหมู่บ้าน ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านสมสะอาด ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๘๓๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ ๔ (อ่างเก็บน้ำร่องหมากแกว)-หมู่ที่ ๘ (แยกถนนลาดยาง) ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๘๒๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑-๘ ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๘๕๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกองโพน อำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานี กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกองโพน อำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานี กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑-๑๑ (คุ้มหนองดูก) ตำบลกองโพนอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๒๐๘.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๘๓๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (คุ้มดอนป่ากุง) ตำบลกองโพนอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานีกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๑๔๕.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกองโพน หมู่ที่ ๑ - บ้านหนองไก่ป่า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกองโพน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๓๑๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานีิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างก่อสร้างห้องน้ำอาจารย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน (กองโพน) องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างโครงการงานก่อสร้างระบบประปา (ขุดเจาะบ่อบาดาล) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร่วนตำบลกองโพน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสมสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภับฝ่ายพลเรือน (อปพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี ชนิดกล่อง ให้กับโรงเรียน จำนวน 5 แห่ง จำนวนเด็ก 627 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๕ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ ๗-๑๒ (ดอนส้มโฮงน้อย) ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ ๑-๓ ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านค้อน้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลกองโพน - บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๐๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๕.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT. รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๑๘,๗๘๐ กล่อง ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน จำนวน ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมู่ที่ ๒-๔ ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๑๒ ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 71
rss_feed จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดอนส้มโฮง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๑๓-๓ ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๓๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตร.ม.ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๓-๑๓ ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.ระยะทาง ๑๓๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตร.ม ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๑๔ ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม.รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
1 - 50 (ทั้งหมด 95 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน