องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กองโพน
อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
account_box สำนักปลัด
จ่าเอกประสิทธิ์ พูลเพิ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 087-441-3491
นายอมรวิทย์ แก้วมีศรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
จ่าเอกขวัญเมือง ต้นวงษ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวรจนา คุณภาที
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางสาวเพชรินทร์ เหล่าบุตรสา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวพิรุณรัตน์ แซ่ตั้ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวนิพัทธา ชาตินำนิ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางธัญญารัตน์ ศรีพรมมา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอิสรีวัลย์ ธนะวงศ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวสุนันฐินี วิชัย
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวปราณี ไตรยสุทธิ์
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีทัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : -
นายคำอวน สงวนพิมพ์
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
นายวิไลศักดิ์ สาธุ
คนงานทั่วไป (ทักษะ)
นายชาญชัย ประชุมแดง
พนักงานดับเพลิง
นางสาวอรษา บุตรสีมาตย์
จ้างเหมาประชาสัมพันธ์
นางสาวจุฑารัตน์ บุญวิลา
จ้างเหมาทำความสะอาด
นางสาวเบญจมาศ มัชฌิมะบุระ
จ้างเหมาแม่บ้าน
นายวสันต์ คำก้อน
จ้างเหมาทำความสะอาด
นายมนูญ อินธิจักร
จ้างเหมาทำความสะอาด
นายปรีชา ลือนาม
จ้างเหมาทั่วไป
นายวิศษนุ ประชุมแดง
จ้างเหมาขับรถยนต์
นายเฉลิมชัย แซ่ฉึ่น
จ้างเหมาขับรถยนต์
นายนุกูล บุญโสม
จ้างเหมาขับรถยนต์
นายโกวิน สุธรรมวงศ์
จ้างเหมาทั่วไป
นายจีระศักดิ์ ประชุมแดง
จ้างเหมาทั่วไป
นางสาวนิธิยาภรณ์ หมั่นยืน
จ้างเหมาทั่วไป


× องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน