องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กองโพน
อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
info_outline วิสัยทัศน์-พันธกิจ
วิสัยทัศน์-พันธกิจหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติครม.ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน ดังนี้ วิสัยทัศน์ (Vision) วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต “ กองโพนน่าอยู่ อู่น้ำอู่ข้าว ถ้ำตาลาวน่าเที่ยว มาตรฐานเดียวกันทุกโรงเรียน ” 2. พันธกิจ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ ครบครัน 2. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ เกษตรอินทรีย์ และยกระดับรายได้ของประชาชน 3. การพัฒนา เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่ง มีมาตรฐานการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน นักเรียน จบการศึกษาภาคบังคับได้มี ความรู้ คู่คุณธรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ หลักสูตรการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน 4. การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนที่ดี 5. การส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุข และการป้องกันโรคติดต่อ 6. การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน 7. การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 8. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ 9. การส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืน 3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 1. การคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำ มีความสะดวกรวดเร็ว และมีสาธารณูปโภค/สาธารณูปการที่สมบูรณ์และทั่วถึง 2. พัฒนา ส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น และเพิ่มพูน มูลค่าสินค้า เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร และยกระดับรายได้ของประชาชน 3. คุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับมีมาตรฐานและทั่วถึง 4.พัฒนาความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนที่ดี รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืน 5. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่ดี 6. การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน 7. ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และบำรุงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 8. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดี 9. การบริหารจัดการที่ดี และให้มีการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ประชาชน -3- 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ระบบระบายน้ำให้ได้ มาตรฐาน 1.2 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพ การไฟฟ้าทั่วถึง สว่างปลอดภัยและมีระบบผังเมืองที่ดี 1.3 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาระบบชลประทานการเกษตรที่เพียงพอ 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 2.1 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรชีวะวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.2 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้ สู่ AEC 2.3 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน สู่ AEC 2.4 แนวทางการพัฒนา การสร้างสุขภาพชุมชน บนความร่วมมือ“บวรทส”เพื่อสู่ตำบลสุขภาวะ 2.5 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 2.6 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาสังคม คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 3.1 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 3.2 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำและป่า 3.3 แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านสีเขียว องค์กรสีเขียว พลังงานทางเลือก เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 4.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนา อบต. ให้น่าอยู่ 4.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี


× องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน