องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กองโพน
อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายเชื่อม ลุนลี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน
โทร : 061-091-4568
นายธงศร บุญอเนก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน คนที่1
โทร : 092-972-3778
นายจำนงค์ วงศา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน คนที่2
โทร : 092-765-1940
นายสุจี ธนะวงศ์
เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน
โทร : 081-065-2167
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
จ่าเอกธงเอก เจริญสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-069-3495
พันจ่าเอกอดุลย์ พรมมานอก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 084-9459886
นางวิลาวัลย์ เคนท้าว
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 096-814-5579

ผู้อำนวยการกองช่าง
จ่าเอกประสิทธิ์ พูลเพิ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 087-441-3491
นางปิยาพัชร เหล่าบุตรสา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 090-598-8412
account_box สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายชิณกร สุขเพ็ง
ประธานสภา อบต.
โทร : 096-9891763
นายเพทาย จันที
รองประธานสภา อบต.
โทร : 092-3431298
จ่าเอกธงเอก เจริญสุข
ปลัด/เลขานุการสภา
โทร : 081-0693495
นายสานิตย์ ถ้ำหิน
ส.อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 084-2183414
นายสรศักดิ์ ศรีประย่า
ส.อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 094-2038642
นายสุดใจ ศรีวงค์สา
ส.อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 081-9952912
นายธวัช ไชยหงษ์
ส.อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 082-4451451
นายสรอรรถ โคตรนาม
ส.อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 063-4922058
นายมนตรี ทองอุลัย
ส.อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 094-6320558
นางสาวพรรณี เหล่าบุตรสา
ส.อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 063-6322403
นายประกาศ พวงใส
ส.อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 080-9436055
นางสาวไพรี ประชุมแดง
ส.อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 082-1072475
นายพา รักไทย
ส.อบต. หมู่ที่ 12
โทร : 094-5363789
นายอุทัย สีวงศ์สา
ส.อบต. หมู่ที่ 13
โทร : 082-5047329
นายชัชวาล เชื้ออาษา
ส.อบต. หมู่ที่ 14
โทร : 083-0539770
account_box สำนักปลัด
จ่าเอกประสิทธิ์ พูลเพิ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 087-441-3491
นายอมรวิทย์ แก้วมีศรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
จ่าเอกขวัญเมือง ต้นวงษ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวรจนา คุณภาที
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางสาวเพชรินทร์ เหล่าบุตรสา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวพิรุณรัตน์ แซ่ตั้ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวนิพัทธา ชาตินำนิ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางธัญญารัตน์ ศรีพรมมา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอิสรีวัลย์ ธนะวงศ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวสุนันฐินี วิชัย
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวปราณี ไตรยสุทธิ์
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีทัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : -
นายคำอวน สงวนพิมพ์
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
นายวิไลศักดิ์ สาธุ
คนงานทั่วไป (ทักษะ)
นายชาญชัย ประชุมแดง
พนักงานดับเพลิง
นางสาวอรษา บุตรสีมาตย์
จ้างเหมาประชาสัมพันธ์
นางสาวจุฑารัตน์ บุญวิลา
จ้างเหมาทำความสะอาด
นางสาวเบญจมาศ มัชฌิมะบุระ
จ้างเหมาแม่บ้าน
นายวสันต์ คำก้อน
จ้างเหมาทำความสะอาด
นายมนูญ อินธิจักร
จ้างเหมาทำความสะอาด
นายปรีชา ลือนาม
จ้างเหมาทั่วไป
นายวิศษนุ ประชุมแดง
จ้างเหมาขับรถยนต์
นายเฉลิมชัย แซ่ฉึ่น
จ้างเหมาขับรถยนต์
นายนุกูล บุญโสม
จ้างเหมาขับรถยนต์
นายโกวิน สุธรรมวงศ์
จ้างเหมาทั่วไป
นายจีระศักดิ์ ประชุมแดง
จ้างเหมาทั่วไป
นางสาวนิธิยาภรณ์ หมั่นยืน
จ้างเหมาทั่วไป
account_box กองคลัง
นางวิลาวัลย์ เคนท้าว
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 096-814-5579
นางจินตนา คนใหญ่
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวธัญชนก ธัมโม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายธนารักษ์ กันยะกาญจน์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวณัฐวี เคนท้าว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวธันวา มณีเลิศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายธันย์รัฐปกรณ์ วงษ์สำราญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวพรรณทิพา บุญอเนก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนิธิโรจน์
จ้างเหมาจดมิเตอร์
นายวิชิต พินิจ
จ้างเหมาจดมิเตอร์น้ำประปา
account_box กองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธนพัต พรสี่
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายจักรพันธ์ ธนะวงศ์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายไชยวัฒน์ สันโดด
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
นางสาวนิตยา ศรีทัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพลพัฒน์ ศรีพรมมา
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
นายวุฒิศักดิ์ แสงอร่าม
จ้างเหมาดูแลระบบน้ำประปาหมู่บ้าน
นายวุฒิศักดิ์ ปานแดง
จ้างเหมาดูแลระบบน้ำประปาหมู่บ้าน
นายประกาศ ประชุมแดง
จ้างเหมาดูแลระบบน้ำประปาหมู่บ้าน
นายธนารักษ์ บุษงก์
จ้างเหมาดูแลระบบน้ำประปาหมู่บ้าน
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางปิยาพัชร เหล่าบุตรสา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 090-598-8412
นางสาวปวีณรัตน์ เจริญรัตน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางนิพา ศรีวิเศษ
นักสันทนาการชำนาญการ
นางนิวาส เหล่าบุตรสา
ครู คศ.2
นางวรารัตน์ เหล่าบุตรสา
ครู คศ.2
นางสาวดลพรพรหม ทะยะสุทธิ์
ครู คศ.2
นางสุภารักษ์ จูมลี
ครู คศ.2
นางสาวศรินรัตน์ ธนาโรจน์หิรัญ
ครู คศ.3
นางมรีวัน ลาดโพธิ์
ครู คศ.2
นางมยุรี แก้วพร
ครู คศ.1
นางสาวกฤษณา แสงอร่าม
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวมยุรินทร์ พรหมบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเทียมใจ วิลามาศ
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวเพชรรุ่ง คำมูล
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางพัชนิลรัตน์ สุธรรมวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางอาทิตยา โพธิยา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางพิศมัย ศิลา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางจุฬารัตน์ โสมสุด
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
account_box ตรวจสอบภายใน
จ่าเอกธงเอก เจริญสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-069-3495
นางสาวอำพร บวรศิริกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


× องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน