องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กองโพน
อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามการมีและใช้มาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานภาาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับประชาชนผู้ับบริการ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหน่วยงาน
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำงบประมาณ2568 grade
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ช่องทางการรับชำระเงินค่าน้ำประปา grade
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
photo ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกรงดการปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง grade
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทั่วไปในการทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดต้นไม้ ซ่อมแซมถนน และทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทั่วไปในการทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดต้นไม้ ซ่อมแซมถนน และทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทั่วไปในการทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดต้นไม้ ซ่อมแซมถนน และทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทั่วไปในการทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดต้นไม้ ซ่อมแซมถนน และทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ และทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
find_in_page แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview130
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview199
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview235
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview255

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

folder กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 grade
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 grade
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 grade
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 grade
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14× องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน