องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กองโพน
อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง 4.00-5.00 เมตร ยาว 9,180 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 825 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน (กองโพน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านไทรงาม ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง 6.00 เมตร ยาวรวม 950.00 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 883.50 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านสมสะอาด-บ้านค้อน้อย ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง 3.50-4.00 เมตร ยาวรวม 1,560.00 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 715.20 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุอื่น (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บพ.8764 อุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บม 5039 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทช. 4017-บ้านหนองเมืองชุ่ม (บ้านไทรงาม - บ้านหนองเมืองชุ่ม) ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายแยกหมายเลข ทช.4017 บ้านไทรงาม - บ้านค้อ (ช่วงสะพาน) ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง 6.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 630.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายแยกหมายเลข ทช.4017 บ้านไทรงาม -บ้านค้อ (หน้าอบต.) ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัด อุบลราชธานี กว้าง 6.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 720.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ทช.4017 - บ้านค้อ (บ้านนาชุม - บ้านค้อ) ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านไหล่ธาตุ ตำบลกองโพน - บ้านดอนดู่ ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 208.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 832.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านค้อน้อย ตำบลกองโพน-บ้านหนองบัว ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านไหล่ธาตุ ตำบลกองโพน - บ้านดอนดู่ ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 208.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 832.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ให้กับโรงเรียน จำนวน 5 แห่ง จำนวนเด็ก 601 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง จำนวนเด็ก 80 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 847 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที รสจืด ขนาด 200 ซีซี ชนิดกล่อง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 80 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี ชนิดกล่อง ให้กับโรงเรียน จำนวน 5 แห่ง สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 601 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุอื่น (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสมสะอาด ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 760.00 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 456.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลกองโพน สายทางหลวงชนบท หมายเลข 4017- บ้านนาสะเดา ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,150.00 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 860.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกองโพน หมู่ที่ 1 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล - บ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกองโพน หมู่ที่ 1 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล - บ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้ออุปกรณ์กีฬาตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อชุดกีฬาตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านบ้านไทรงาม หมู่ ๘ - บ้านค้อ หมู่ที่ ๔ (อ่างเก็บน้ำร่องหมากแกว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมาจัดทำกระทง ตามโครงการเข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างเหมาขบวนฟ้อนรำพร้อมนางนพมาศ ตามโครงการเข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บม ๕๐๓๙ และหมายเลขทะเบียน บว ๙๔๕๙ อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านดอนส้มโฮง ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๓๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล - บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราญ จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน อบต.ดูแลรับผิดชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกองโพน-บ้านหนองไก่ป่า(คุ้มหนองพอก) ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกองโพน (คุ้มดอนป่ากุง) ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๓๒.๐๐ ตารางเมตรตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
1 - 50 (ทั้งหมด 731 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


× องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน