องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กองโพน
อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
folder ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
insert_drive_file กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file พระราชบัญญัติ การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file พระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน