องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กองโพน
อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
folder ข่าวประกาศ
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อใช้เป็นเกณฑ์การคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ยกเลิก ประกาศกวดราคาซื้อครงการซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง การประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระษี
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกล้ำทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หมู่ที่ ๘ ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หมู่ที่ ๕ ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หมู่ที่ ๘ ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
insert_drive_file พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
insert_drive_file พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
insert_drive_file พระราชบัญญัติการรจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
1 - 20 (ทั้งหมด 64 รายการ) 1 2 3 4


× องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน