องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กองโพน
อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
folder ข่าวประกาศ
insert_drive_file สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หมู่ที่ ๘ ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หมู่ที่ ๕ ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หมู่ที่ ๘ ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
insert_drive_file พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
insert_drive_file พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file พระราชบัญญัติการรจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
insert_drive_file การกําหนดโควตาและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและเงินตอบแทนพิเศษสําหรับข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน สมัยสามัญประจำปี สมัยที่สาม ครั้งที่ 3/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
1 - 20 (ทั้งหมด 58 รายการ) 1 2 3


× องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน