ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง