องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กองโพน
อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายเชื่อม ลุนลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เป็นประธานประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566
รายละเอียด : เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายเชื่อม ลุนลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เป็นประธานประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน ประกอบด้วย 1. นายเชื่อม ลุนลี นายก อบต. ประธานกรรมการ 2. นายธงศร บุญอเนก รองนายก อบต. กรรมการ 3. นายจำนงค์ วงศ์สา รองนายก อบต. กรรมการ 4. นายสุดใจ ศรีวงศ์สา สมาชิกอบต. กรรมการ 5. นายธวัช ไชยหงษ์ สมาชิก อบต. กรรมการ 6. นายสรศักดิ์ ศรีประย่า สมาชิก อบต. กรรมการ 7. นายมี เดชคำภู ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 8. นายสุนีย์ ศรีเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 9. นายประจญ ทาทะสุทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 10.นายพัฒนา พระสุจันทร์ ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 11.นายพิเชษฐ พรหมพา ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 12.นางสาวสุภาพร ชมภู ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 13.นายอุทัย วงศ์บุดดี ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 14.นายสมจิตร งามดี ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 15.นายวิชาญ ชัยอาษา ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 16.นายสำเนียง ขันธ์วงศ์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 17.นายวิชิต เสียงสนั่น ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 18.จ่าเอกธงเอก เจริญสุข ปลัด อบต. กรรมการและเลขานุการ 19.จ่าเอกประสิทธิ์ พูลเพิ่ม หัวหน้าสำนักปลัดฯ ผู้ช่วยเลขานุการ และผู้นำชุมชน อสม. ผู้สูงอายุ จำนวน 140 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีมติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน ก็จะได้นำเอาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 นี้ ไปจัดทำให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามกระบวนการจัดทำแผน เพื่อให้ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน