องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กองโพน
อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 นายเชื่อม ลุนลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน พร้อมด้วย พร้อมด้วย พันจ่าเอกอดูลย์ พรมมานอก รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน ได้ออกพื้นที่ดำเนินกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ ความปลอดภัย ปลูกจิตสำนึก ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลกองโพน ทั้ง 14 หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในตำบลกองโพนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันฝุ่น PM2.5 การป้องกันและระงับอัคคีภัย การคัดแยกขยะต้นทางเปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน นำขยะเปียกมาทำปุ๋ย เพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และปลูกจิตสำนึกให้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกให้เกิดความรัก หวงแหน รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้ยั่งยืนตลอดไป การมีส่วนร่วมนำไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเป็นการนำปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ได้แก่ ขยะ ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ไฟป่า มาวิเคราะห์ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน อสม. โรงเรียน วัด และประชาชนในพื้นที่
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน