องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กองโพน
อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
picture_as_pdf กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
insert_drive_file พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250
insert_drive_file พระราชบัญญัติการรจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file การกําหนดโควตาและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและเงินตอบแทนพิเศษสําหรับข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1606
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารจากส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
insert_drive_file ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรกมารประเมิณผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูเพื่อให้มีวิทยฐานะคณะครูชำนาญงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
insert_drive_file รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรำจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ Local Performance Assessment(LPA) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
insert_drive_file มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน